ประวัติ
ชื่อ นายนิตินันต์ โพธิ์จิต
ตำแหน่งครู (คศ.1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนผักแพววิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ