:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ โดยครูนิตินันต์ ::
block_l
รหัสประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน ?

block_l
block_l
Javascript แสดงวัน/เวลา ที่ดึงมาจากเครื่อง Server
center

หน่วยการเรียนรู้ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง )
1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจ

4

2

การจัดและตกแต่งข้อความ

4

3

การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ

4

4

การสร้างตาราง

4

5

การสร้างจุดเชื่อมโยง

4

รวมทั้งสิ้น

20


           บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 " จัดทำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การออกแบบ การเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์
          โดยใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลและการแสวงหาความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ งานที่ทำในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการที่หลากหลาย การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรมDreamweaver


           ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม


   1. มีความรู้พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น
   2. อธิบายและบอกขั้นตอนวิธีการใช้ข้อความในเว็บเพจได้
   3. อธิบายและบอกขั้นตอนการใช้ภาพกราฟิกในเว็บเพจ
   4. อธิบายและบอกขั้นตอนวิธีการใช้ตารางในเว็บเพจ
   5. อธิบายและบอกขั้นตอนวิธีการเชื่อมโยงเว็บเพจ (Link) 

 
      1. ควรปรับความละเอียดของจอภาพให้มีความเหมาะสมในการแสดงผล
      2.  ควรอ่านคำแนะนำในการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนให้เข้าใจ
      3.  เมื่ออ่านคำแนะนำแล้วท่านควรศึกษาบทเรียนตามลำดับ
      4.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ประกอบด้วย

      5. ก่อนการศึกษาบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ท่านควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้ว จึงเริ่มศึกษาบทเรียน
      6.  เมื่อท่านศึกษาบทเรียนจนจบแล้ว ให้ท่านฝึกทำจากใบงานที่กำหนดตามลำดับ และทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อทดสอบความเข้าใจของท่าน  (หากยังไม่เข้าใจก็สามารถกลับเข้าไปศึกษาใหม่ได้)

  การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีขั้นตอนดังนี้
                1.  Up load บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นสู่เครื่องแม่ข่าย จะได้ URL ที่ใช้ในการเรียก ใช้บทเรียน เช่น  http://www.nitinan.prikla.net  วิธีนี้จะสามารถทำให้เรียกใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เหมือนกับการใช้อินเทอร์เน็ต ทั่วไป นักเรียนและผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาได้
                2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนหรือเครื่องซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้
                3.  เปิดโปรแกรม Internet Explorer
                4.  ในช่อง  Address  ให้กรอก URL  ดังนี้  http://www.web.ppws.ac.th
                5. จะปรากฏหน้าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

             6. เมนูหลักของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังภาพด้านล่าง

หมายเลข 1 คือ  การเช็คผลการเรียนของนักเรียน

หมายเลข 2 คือ ดูคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน

หมายเลข 3 คือ ดูคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน

หมายเลข 4 คือ ดูคะแนนการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน

หมายเลข 5 คือ การฝากข้อความของนักเรียน

การส่งคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

 


           เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8" นั้นเป็นการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายการข้างล่าง

Adobe Flash Player
Adobe Flash Player คือโปรแกรมสำหรับไว้เล่นไฟล์มีเดียของ Flash ชนิดต่าง ๆ เช่น ไฟล์นามสกุล .swf, .flv เป็นต้นและเป็นตัวเสริมสำหรับ web browser คือ web browser ในการเล่นไฟล์มีเดียผ่านเว็บบราวเซอร์ สำหรับคนที่ใช้บราวเซอร์ เมื่อคุณเปิดเว็บที่มีการเล่นไฟล์ Flashหากคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมนี้ก็จะไม่สามารถเล่นไฟล์ Flash นั้นได้ ฉะนั้นโปรแกรมนี้จึงเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องมีติดเครื่องไว้ ที่สำคัญโปรแกรมจากค่าย Adobeนี้ ฟรี โหลดได้ฟรีตามลิงค์นี้เลยครับ viewtopic.php?t=9629
Acrobat Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเว็บต่างๆ ทั่วไป นะครับผม อย่างเช่น ในเว็บเพจของ อ.ส.ม.ท ของไทยเราครับก็มีให้อ่านกันนะครับสำหรับใน Version นี้ท่านสามารถใช้ Font ภาษาไทยได้ครับโดย Set ได้จาก Windows เลยครับผม นอกจากนี้ ก็ยังสามารถที่จะ พิมพ์ (Print) ออกมาอ่านกัน บนแผ่นกระดาษได้อีกด้วยครับท่านผม เพื่อความสะดวกครับ

 

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ โดยครูนิตินันต์ ::